Zielonogórski Klub Motocyklowy BACHUS Statut klubu 

          STATUT ZIELONOGÓRSKIEGO KLUBU MOTOCYKLOWEGO „BACHUS"

 

                                                     Rozdział   I

 

                         Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

 

                                                            §1
 

Zielonogórski Klub Motocyklowy „BACHUS " w Zielonej Górze zwany dalej

 „Klubem", jest stowarzyszeniem zrzeszającym sympatyków motocykli i

 sportu motocyklowego.

 

                                                            §2
 

1.      Teren działania Klubu jest nieograniczony. 

2.      Siedzibą Klubu jest miasto Zielona Góra.

 

                                                            §3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega

ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

 

                                                            §4

 

1.      Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą - Prawo o
         stowarzyszeniach, oraz z własnym statutem. 

2.      Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych
         oraz ogólnokrajowych związków sportowych. 

3.      Może należeć do organizacji międzynarodowych, a także utrzymywać
         kontakty zagraniczne.

 

                                                            §5

 

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami

 

                                                      Rozdział II
 

                                           Cele i sposoby działania.

 

                                                            §6

 

Celem Klubu jest:

1.      Rozwój motoryzacji.

2.      Popularyzacja sportu Motorowego.

3.      Propagowanie różnych form turystyki motorowej.

4.      Ochrona zabytków i pamiątek związanych z motoryzacją.

5.      Uczestniczenie w imprezach o charakterze sportowo-turystycznym.

6.      Współzawodnictwo sportowe.

 

                                                            §7

 

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 

1.      Organizowanie zlotów motocyklowych, konkursów, imprez o charakterze
         sportowo-rekreacyjnym, wystaw i spotkań.

2.      Współpracę z placówkami kulturalno-oświatowymi (szkołami, przedszkolami,
         ośrodkami kultury, zakładami pracy) oraz z innymi klubami i stowarzyszeniami o
         podobnym charakterze.

3.      Uczestniczenie w ochronie zabytków i pamiątek motoryzacyjnych oraz ich
         rekonstrukcji.

4.      Uczestniczenie i reprezentowanie Klubu na imprezach organizowanych przez
         organizacje o podobnym profilu działalności.

 

                                                           §8

 

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków,

działaczy i sympatyków Klubu. Klub może korzystać z pomocy sponsoringu innych

organizacji zgodnie z podpisanymi przez Zarząd Klubu umowami.

 

                                                Rozdział III


                                Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

                                                           §9

 

Członkowie Klubu dzielą się na:

 

1.      Oczekujących.

2.      Zwyczajnych.

3.      Honorowych.

 

                                                           §10

 

Członkiem zwyczajnym i oczekującym Klubu może być pełnoletnia osoba fizyczna,
niepozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Klubu, przyjęta
przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

 

                                                           §11

 

1.      Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a)      Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem

         wyborczym.

b)      Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

c)      Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Klub.

d)      Uprawnienia, o których mowa w § 11 pkt. a oraz udział w głosowaniu na

         Walnym zebraniu członków nie przysługuje członkom wymienionym

         w §9 pkt. 1, 3.

 

2.      Członkowie oczekujący i honorowi mają prawo do uczestniczenia w

         imprezach organizowanych przez Klub.

3.      Członkowie oczekujący i honorowi nie mają biernego i czynnego prawa

         wyborczego.


                                                           §12

 

1.      Do obowiązków członków Klubu należy:

a)      Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

b)      Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu.

c)      Godne reprezentowanie Klubu.

d)      Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

 

2.      Obowiązki o których mowa w §12 pkt. a, d nie  

         dotyczą członków honorowych.


                                                            §13


Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 

1.      Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

 

2.      Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a)      Umyślnego naruszenia postanowień statutu.

b)      Nie brania udziału w działalności statutowej Klubu.

c)      Niepłacenie składek przez okres trzech miesięcy.

d)      Działania na szkodę Klubu.

e)      Rozwiązanie się Klubu.

 

                                                     Rozdział IV

 

                                                   Władze Klubu

 

                                                          §14

 

1.      Władzami Klubu są:

a)      Walne Zebranie Członków Klubu.

b)      Zarząd.

c)      Komisja Rewizyjna.

 

2.      Kadencja Władz trwa 3 lata, Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym

         lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

 

3.     Uchwały wyboru Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.


                                                           §15

 

1.      Walne Zebranie członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu, może być
         zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

2.      Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd
         raz na 3 lata.

 

3.      Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

 

4.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a)      z własnej inicjatywy.

b)      na wniosek Komisji Rewizyjnej.

c)      na wniosek 1/2 członków uprawnionych do głosowania.

 

5.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się
         nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i
         obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

                                                           §16

 

1.      Do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Klubu należy:

a)      Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

b)      Uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu.

c)      Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

d)     Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu.

e)     Ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich.

f)      Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych podczas obrad

        Walnego Zebrania Klubu.

g)     Nadawanie godności członka honorowego.

 

2.     Walne Zebranie Klubu jest prawomocne przy obecności, co najmniej

        1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie

        bez względu na liczbę obecnych.

 

                                                            §17

 

1.      Zarząd Klubu składa się z 3 członków (Prezesa, V-ce Prezesa i Sekretarza)

         wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

2.      Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej
         jednak niż jeden raz na dwa miesiące.

3.      Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej 2
         członków Zarządu.

4.      W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują
         Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.


                                                            §18

 

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie działalnością Klubu w okresach pomiędzy

Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 

a)      Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

b)      Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.

c)      Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.

d)      Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi

         przepisami.

e)      Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

 

                                                            §19

 

1.      Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze
         składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze
         statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

 

2.      Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu
         podejmuje Zarząd.

 

3.      Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do
         Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub
         zawieszeniu.
 

                                                            §20


1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności
         Klubu.

 

2.      Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków (Przewodniczącego oraz
         dwóch członków) wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

 

3.      Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a)      Przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i

         finansowej Klubu.

b)      Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w

         działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.

c)      Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu

        Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium

        ustępującemu Zarządowi.

d)     Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i

        przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one

        lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu.

e)     Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu,

        względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach

        stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami

        Klubu działań Zarządu.

 

                                                            §21

 

1.      Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub
         odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa
         niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

 

2.      Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji

         Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna.

 

3.      Usunięty lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania
         się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o

        usunięciu lub zawieszeniu.

 

                                                            §22

 

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje
prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób
dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.  

                                                       Rozdział V


                                                            Kary

 

                                                          §23


1.       W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu,

         Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:

a)       Upomnienia.

b)       Nagany.

c)       Zawieszenia w prawach członka.

d)       Wykluczenia

 

2.       Od uchwały o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo do odwołania się

         do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

3.       Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

                                                      Rozdział VI

 

                                           Majątek i fundusze Klubu.

 

                                                            §24

 

1.      Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

 

2.      Na fundusze Klubu składają się:

a)      Składki członkowskie.

b)      Darowizny zapisy.

c)      Dotacje na zadania zlecone Klubowi.

d)      Inne wpływy z kraju i z zagranicy.

 

                                                            §25

 

Majątek Klubu lub jego część nie może stanowić korzyści dla żadnego członka Klubu.

 

                                                             §26

 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych

oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy Prezesa lub V-ce Prezesa i Sekretarza.

 

                                                       Rozdział VII

 

                                Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu.

 

                                                            §27

 

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej

większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

                                                            §28

 

1.      Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego
         Zebrania Klubu podjętych większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej
         połowy uprawnionych do głosowania.

2.      Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na
         jaki ma być przeznaczony majątek.
 

         Przewodniczący zebrania                                               Sekretarz


             Tomasz Bazylewicz                                                 Rafał Filipiak 

008096 © 2018. All rights reserved.

ctinet.pl - hosting, poczta, domeny, webdesign